Vremea
Calendar Ortodox
Carte de Oaspeti

Daca doriti sa va spuneti parerea despre acest site, despre continutul sau, sau despre un subiect care va preocupa, nu ezitati sa ne lasati un mesaj in cartea de oaspeti!


Editorial
În 17 iulie Darabaneni.ro a împlinit 11 ani cu bune şi cu rele. Orice drum are un început, dar şi un sfârşit. Dumnevoastră, cititorii, dar mai ales Dumnezeu ne va îndruma calea în continuare. Tânăr și entuziast fiind, ai p... Darabaneni.ro…Cui mai folosesc astăzi?
" href="social/6-ani-de-darabaneni-roa-cui-mai-folosesc-astazi/">continuare
Horoscop
 

Vrei sa devii politist? AFLA conditiile si numarul de locuri disponibile


 
IPJ Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, strada Bld. Mihai Eminescu, nr. 57, selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru formarea poliţiştilor şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, curs de zi, sesiunea 2013.

CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERIILE SPECIFICE pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne:

(1) Condiţii legale de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2013;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

(2) Criteriile specifice pentru recrutare:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

(3) Pentru locurile scoase la concurs în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în şcolile de agenţi de poliţie şi pentru locurile Ministerului Afacerilor Interne în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, se recrutează bărbaţi şi femei, indiferent de specializări.

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE APROBATE PENTRU SESIUNEA 2013:
a) Academia de poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti:
- specializarea „ordine şi siguranţă publică: 175 locuri, din care 10 locuri pentru MINORITĂŢI NAŢIONALE (4 locuri pentru romi, 4 loc pentru maghiari şi 2 loc pentru alte minorităţi /etnii).
- specializarea „drept”: 48 locuri din care 5 pentru MINORITĂŢILE NAŢIONALE (2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi/etnii)

b) Şcoala de agenţi de poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina : 313 locuri din care 15  locuri pentru MINORITĂŢI NAŢIONALE ( 6 pentru romi şi 9 pentru alte minorităţi)
c) Şcoala de agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca : 160 locuri din care 15 locuri pentru MINORITĂŢI NAŢIONALE ( 6 pentru romi şi 9 pentru alte minorităţi)
d) Academia Tehnică Militară Bucureşti :
- inginerie de armament, rachete şi muniţii:
- armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului -1 loc pentru I.G.P.R.
- muniţii, rachete, explozivi şi pulberi – 1 loc pentru I.G.P.R.
- ingineria autovehiculelor :
- blindate, automobile şi tractoare – 2 locuri pentru I.G.P.R.
- echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule – 2 locuri pentru I.G.P.R.
- inginerie electronică şi telecomunicaţii:
- transmisiuni – 5 locuri pentru I.G.P.R.
- calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 6 locuri pentru I.G.P.R.
e) Institutul Medico – Militar – medicină generală – 25 locuri pentru Direcţia Medicală
f) Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
- Psihologie informaţii  - 5 locuri pentru I.G.P.R.
- Studii de securitate şi informaţii – 5 locuri pentru I.G.P.R.   
g) Şcoala Militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor terestre „Basarab I” – Piteşti:
- auto – 8 locuri pentru I.G.P.R.
- tehnică de comunicaţii – 5 locuri pentru I.G.P.R.
- maşini şi utilaje de geniu – 1 loc I.G.P.R.
- echipamente de apărare chimică, bacteriologică şi nucleară – 1 loc pentru I.G.P.R.
- operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 10 locuri pentru I.G.P.R. 
h) Şcoala Militară de maiştri militari şi subofiţeri a forţelor navale „Amiral Ion Murgescu” :


- timonier şi maşini navale – 4 locuri pentru I.G.P.R.
- motoare şi instalaţii electrice navale – 4 locuri pentru I.G.P.R.
i) ACADEMIA DE POLIŢIE „AL. I. CUZA” BUCUREŞTI – frecvenţă redusă – 18 LOCURI 

CERERILE DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere pentru instituţiile de învăţământ superior se primesc până la data de 14.06.2013, iar pentru şcolile postliceale până la data de 02.08.2013.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS:
I. Perioada de concurs
A. Instituţiile de învăţământ superior
Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 20.07-03.08.2013.
Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii. 

B. Şcolile postliceale
Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General ale Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară în perioada 07.09–15.09.2013, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ. Candidaţii se vor prezenta în perioada 07–08.09.2013 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs

II.  Etapele concursului de admitere
A. Instituţiile de învăţământ superior
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2013 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” poate fi obţinut de pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/.      
Candidaţii recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Academia Naţională de Informaţii se prezintă pentru înscriere la sediul instituţiei de învăţământ cu BI/CI în original şi în fotocopie. Detalii pot fi obţinute şi de la secretariatul Facultăţii de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – şoseaua Odăi nr. 20, sector 1 , telefon 0214106550 int. 1382.
Probele de concurs se susţin la sediul Academiei naţionale de informaţii în perioada 22 – 26.07.2013
I.    probe eliminatorii
a.    proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă) test grilă
b.    determinarea aptitudinilor fizice (probele şi baremele sunt specifice SRI)
c.    proba de creativitate
II.    probe scrise pentru specializarea Psihologie informaţii
a.    psihologie (prima probă)
b.    limba şi literatura română (a doua probă)

B. Şcolile postliceale
În şcolile de agenţi de poliţie ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:
          a)  Etapa I – eliminatorie – se desfăşoară la sediul instituţiei de învăţământ, în perioada 09–11.09.2013 şi cuprinde:
    1.examinarea medicală;
    2. verificarea aptitudinilor fizice
La probele eliminatorii nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
          b) Etapa a II - a – proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară în data de 12.09.2013 sub formă de test-grilă la:
  1. limba română;
2.limba străină (engleză, franceză sau germană, potrivit opţiunii la înscriere).
Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se formulează din tematica de concurs.
Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, se efectuează la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit planificării.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

DOSARUL DE RECRUTARE VA CUPRINDE:
-    cererea de înscriere tip şi C.V.
-    declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
-    copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi dacă este cazul a livretului militar
-    diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original / copie legalizată, adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2013) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în ani de liceu
-    certificat de naştere candidat , soţ, soţie , copii , certificat de căsătorie legalizate
-    cazier judiciar al candidatului
-    autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului
-    fişa medicală tip M.A.I.
-    caracterizare de la ultimul loc de muncă ( şcoală sau unitate militară), cu ştampila unităţii
-    2 foto 9*12 (numai pentru candidaţii declaraţi admis)
-    3 foto tip buletin color (3*4 cm)
-    2 dosare plic  – fără a fi scris nimic pe ele
-    20 de coli albe 

RELAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE ACCESÂND SITE-UL WWW.POLITIAROMANA.RO.
Te-ar mai putea interesa si:  MAIIPJ Botoşani
8:41 pm Vineri, 31 Mai, 2013

Postarea comentariilor presupune implicit crearea unui cont de facebook. Sunt interzise postarile multiple ale aceluiasi mesaj (spam) si orice forma de reclama in cadrul comentariilor. Nu sunt permise mesajele cu tenta antisociala, cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene si injuriile. Va rugam nu deviati de la subiect, nu lansati atacuri la persoana autorului (autorilor) articolelor sau injurii la adresa cititorilor care comenteaza. Sunt interzise comentariile care incita la actiuni ilegale, precum si cele care contin amenintari sau violeaza intimitatea si viata privata a cuiva. Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie. Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a radia comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site. Publicatia Darabaneni.ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Adauga un comentariu

Poza saptamanii

Copiii refugiaților ucraineni le-au oferit amintiri de neuitat celor care i-au găzduit la Păltiniș. De asemenea, părinții lor au lăsat un mesaj de mulțumire locuitorilor din cea mai nordică localitate din țară. Click pe fotomontaj pentru a viziona fotografiile separat

PS: Revenim curând cu un reportaj emoționant realizat în Nord.

Sondaj
Vă vaccinați împotriva coronavirusului?

   
   
   
   

Slideshow
Stiri nationale si internationale
Clipul saptamanii
Toate drepturile rezervate | Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site(fotografii sau texte) se pedepseste conform legilor in vigoare